Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел: 0(4142)-5-02-10

 e-mail: osvita-kor@ukr.net

 

Начальник відділу:  Краснокутська Алла Володимирівна

Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює керівництво навчальними закладами, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самовря­дування;
 • визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на кому­нальній формі власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх пот­реб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-мето­дичної бази, педагогічних кадрів;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загально­освітніх і спеціалізованих навчальних закладах;
 • вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для приско­реного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складення іспитів екстерном;
 • сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають в місті;
 • надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
 • координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездо­глядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в місті розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
 • забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
 • координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
 • організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок державного (фонд Чорнобиля) та міського бюджету;
 • вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
 • сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;
 • координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
 • забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої ме­режі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
 • формує замовлення на видання підручників, навчально-методи­чних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчаль­них програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навча­льні заклади;
 • контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також із залученням коштів підприємств, установ, організацій та інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
 • забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

 

Заступник начальника

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 Кагукіна Ірина Миколаївна

 Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: (04142)-9-61-49

e-mail: osvita-kor@ukr.net

 

 

 

 

 

Завдання, обов’язки  та  повноваження: 

 • Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку освіти в місті.
 • Аналізує і узагальнює мережу закладів освіти міста, прогнозує її розвиток.
 • Бере участь у плануванні роботи відділу освіти.
 • Здійснює контроль за виконанням навчальних та річних планів закладів освіти.
 • Здійснює контроль за створенням шкіл і класів нового типу.
 • Організовує та здійснює контроль за  індивідуальним навчанням та навчанням дітей вдома.
 • Координує та здійснює контроль за організацією інклюзивного навчання.
 • Здійснює контроль за підготовкою та проведенням державної підсумкової атестації.
 • Здійснює контроль щодо звільнення учнів від атестації.
 • Готує та подає державні статистичні звіти: ЗНЗ-1, ЗВ-1, 76-РВК,  Д-5, Д-6, Д-7-8, 1-ЗСО, 5-ФК, 1-ПЗ.
 • Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації, накази управління освіти і науки, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.
 • Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.
 • Формує базу даних на виготовлення документів про освіту для випускників закладів освіти міста.
 • Веде облік видачі документів про освіту, нагородження учнів похвальними листами та грамотами, золотими та срібними медалями, перевіряє правильність їх оформлення.
 • Здійснює координацію та надає допомогу дирекції закладів під час проведення атестаційної експертизи.
 • Організовує та здійснює контроль за введенням допрофільного та профільного навчання.
 • Проводить атестацію, вивчає, аналізує, узагальнює роботу  загальноосвітніх  навчальних  закладів: ЗОШ № 1, 2, 3, 5, КМГ, КМЛ, КМГ№7, позашкільного навчального закладу –  ЦПО.
 • Виконує інші обов’язки та доручення начальника відділу освіти.
 • Забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень громадян,об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції управління.
 • Здійснює контроль за виконанням Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах міста;
 • Бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
 • Здійснює контроль за дотриманням Державних стандартів освіти в ЗНЗ міста  в межах своєї компетенції.
 • Проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності.
 • Готує матеріали на колегію відділу освіти.
 • Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

Зубрицька Оксана Олександрівна

 Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: (04142)-9-62-79

e-mail: osvita-kor@ukr.net

 

 

 

 

Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 • здійснює координацію та методичне керівництво дошкільною освітою в місті;
 • організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності;
 • розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу дошкільним закладам освіти у виконанні завдань, доручень;
 • узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління;
 • веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює  організацію їх виконання;
 • бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
 • у межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів  місцевого самоврядування;
 • розглядає листи та заяви закладів, юридичних осіб, виконавчого комітету  з питань, що належать до його посадових функцій;
 • бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
 • проводить експертизу документів, що стосуються  відповідного напряму роботи відділу;
 • готує інформацію про результати цієї роботи;
 • застосовує оперативний зв’язок з різними регіонами України, з міськими радами та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції;
 • здійснює контроль за роботою дитячих садків, організацією харчування, виконанням навчальних програм, зв’язком дитячих садків з школами, санітарно-гігієнічним режимом та медичним обслуговуванням дітей, роботою методоб’єднань опорних садків і шкіл передового досвіду;
 • контролює забезпеченість дошкільних закладів педагогічними та медичними кадрами, роботою по підвищенню їх кваліфікації, проведенням  атестації дошкільних установ.

Головний спеціаліст

відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

Кириченко Людмила Валеріївна 

 

Адреса:   11512, Житомирська область,

м. Коростень, вул. Грушевського, 66

тел.: 0(4142)-9-62-79

e-mail: osvita-kor@ukr.net

 

 

 

 

Завдання, обов’язки  та  повноваження:

 •    Організовує розробку проектів, програм.

      Бере участь у плануванні роботи відділу освіти.

  Здійснює контроль за:

  -   роботою заступників директорів з виховної роботи, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, практичних психологів закладів освіти;

  -   роботою з дітьми-сиротами,  інвалідами, багатодітними, малозабезпеченими, неблагонадійними сім'ями;

  -   організацією роботи навчальних закладів щодо соціального захисту дітей;

  -   працевлаштуванням випускників пільгових категорій;

  -   працевлаштуванням випускників 9 та 11 класів;

  -   умовами утримання, навчання, виховання дітей пільгових та соціально-вразливих категорій;

  -   станом організації виховної роботи та правового виховання в закладах освіти;

  -   організацією гурткової роботи в загальноосвітніх та позашкільних закладах;

  -   використанням державної символіки в закладах освіти.

  Аналізує:

  -   результативність виховного процесу в закладах освіти міста;

  -   рівень виконання регіональних комплексних програм щодо виховання, соціального захисту дітей;

  -   рівень профілактичної роботи у загальноосвітніх та  позашкільних закладах;

  Організовує:

  -  інспектування,  атестацію, вивчає аналізує та узагальнює роботу загальноосвітніх навчальних закладів: ЗОШ № 8,9,11,13, КМК, НВК №12, ВШ;  позашкільного навчального закладу – ДЮСШ;

  -  роботу серед дітей щодо профілактики правопорушень та шкідливих звичок, роботу з неблагополучними сім’ями;

  -  облік дітей і підлітків шкільного віку та охоплення їх навчанням. Готує статистичний звіт (Ф 77 РВК);

  -  роботу з творчо обдарованими дітьми.

  Веде необхідну документацію: аналіз і звітність про правопорушення; облік дітей пільгових категорій.

  Бере участь у розгляді спорів, пов’язаних з вихованням дітей.

  Надає допомогу громадянам з питань, пов’язаних із захистом інтересів дітей.

  Виконує розпорядження обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації, накази відділу освіти, рішення колегій відповідно до своїх посадових обов’язків.

  Готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою в межах посадових обов’язків.

  Забезпечує своєчасний та якісний розгляд звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу.

  Проводить співбесіду з керівними кадрами закладів освіти з питань управлінської діяльності.

  Готує матеріали на колегію відділу освіти.

  Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.